සඳ තරු මල්.. මට දන් දුන්
Sanda Tharu Mal Mata Dan Dun
 • Lenght : 04:34

 • Song

  සඳ තරු මල්.. මට දන් දුන් ගී පද / Sanda Tharu Mal Mata Dan Dun Lyrics

  සඳ තරු මල් මට දන් දුන්
  මගේ රුසිරු නුඹ අරගන්
  හිරු තෙදවන් මට දන් දුන්
  මගේ ඔටුනු නුඹ ලාගන්
  දායාද එයයි මගේ දෝණිට
  අප දෙන්නාගේ
   
  ගණ දෙවිඳුන් මට දන් දුන්
  මගේ නුවණ නුඹ අරගන්
  පතිනි මවුන් මට රැකදුන්
  පතිනි බලය නුඹ අරගන්
  දායාද එයයි මගේ දෝණිට
  අප දෙන්නාගේ
   
  සඳ තරු මල් මට දන් දුන්
  මගේ රුසිරු නුඹ අරගන්
  හිරු තෙදවන් මට දන් දුන්
  මගේ ඔටුනු නුඹ ලාගන්
  දායාද එයයි මගේ දෝණිට
  අප දෙන්නාගේ
   
  ඇල දොල ගං මට දන් දුන්
  හදේ සිසිල නුඹ අරගන්
  මහ වන විල් මට දන් දුන්
  හිතේ සුවඳ නුඹ අරගන්
  දායාද එයයි මගේ දෝණිට
  අප දෙන්නාගේ
   
  සඳ තරු මල් මට දන් දුන්
  මගේ රුසිරු නුඹ අරගන්
  හිරු තෙදවන් මට දන් දුන්
  මගේ ඔටුනු නුඹ ලාගන්
  දායාද එයයි මගේ දෝණිට
  අප දෙන්නාගේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS