සඳ තනියම රෑ තුන්යම
Sanda Thaniyama Re Thun Yama
 • Lenght : 03:45

 • Song

  සඳ තනියම රෑ තුන්යම ගී පද / Sanda Thaniyama Re Thun Yama Lyrics

  සඳ තනියම
  රෑ තුන්යම
  ඔබ හා මම
  හැම භවයෙම…
   
  සඳ තනියම
  රෑ තුන්යම
  ඔබ හා මම
  හැම භවයෙම…
   
  ගිම්හානය මා මඟ හැර
  යළි නො එනා ලෙස ගියේද
  වසන්තයේ මල් පියවිලි
  යන එන මඟ තොට තියේ ද…
   
  සඳ තනියම
  රෑ තුන්යම
  ඔබ හා මම
  හැම භවයෙම…
   
  මිහිදන්වු ප්රාර්ථනා
  යළි අවදිව හිනැහුනේ ද
  ඒ පැතුමට නව අරුතක්
  ළං කෙරුවේ ඔබ නොවේ ද…
   
  සඳ තනියම
  රෑ තුන්යම
  ඔබ හා මම
  හැම භවයෙම…
   
  සඳ තනියම
  රෑ තුන්යම
  ඔබ හා මම
  හැම භවයෙම…
   
  සඳ තනියම
  රෑ තුන්යම
  ඔබ හා මම
  හැම භවයෙම…
  ඔබ හා මම
  හැම භවයෙම.
  ඔබ හා මම
  හැම භවයෙම…

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS