සඳ සඳ වගෙයි
Sanda Sanda Wage
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:10

 • Song

  සඳ සඳ වගෙයි ගී පද / Sanda Sanda Wage Lyrics

  සඳ සඳ වගේ
  තරු තරු වගේ..
  මල් මල් වගේ
  අපි අපි වගේ..//
   
  මම ඔබ නොවන තුරූ..
  ඔබ මා නොවන තුරූ..
  ඔබ ඔබම දැයි
  මම මමම දැයි
   
  සඳ සඳ වගේ,
  තරු තරු වගේ,
  මල් මල් වගේ,
  අපි අපි වගේ,..//
   
  ඔබ මා නොවන තුරූ..
  මම ඔබ නොවන තුරූ..
  ඔබ ඔබම දැයි
  මම මමම දැයි
   
  සඳ සඳ වගේ,
  තරු තරු වගේ,
  මල් මල් වගේ,
  අපි අපි වගේ,..///

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS