සැඳෑ කළුවර කුර ගගා විත්
Sanda Kaluwara Kura Gaga With
 • Lenght : 03:28

 • Lyrics

  Madawala
  S
  Song

  සැඳෑ කළුවර කුර ගගා විත් ගී පද / Sanda Kaluwara Kura Gaga With Lyrics

  සැඳෑ කළුවර කුර ගගා විත්
  ඔබේ පැල්පත මගේ දසුනෙන්
  ඈත් වූ සඳ මගෙ සරා සඳ
  තනි වෙලා මා තනි වෙලා…..
   
  වළාකුලකුදු නොමැති අහසේ
  මලානික වූ මගෙ සිතුවිලි
  ගල් ගැසී ඇත පාළු වී ඇත
  අදුර පමණක් රජ වෙලා……..
   
  සැඳෑ කළුවර කුර ගගා විත්
  ඔබේ පැල්පත මගේ දසුනෙන්
  ඈත් වූ සඳ මගෙ සරා සඳ
  තනි වෙලා මා තනි වෙලා…..
   
  ඔබේ ලෝකය මගේ ලෝකය
  අතර ඇත්තේ රැයක් පමණයි
  ගව් ගනන් දුර ජීවිතේ බර
  මගේ හිස මත බරවෙලා………
   
  සැඳෑ කළුවර කුර ගගා විත්
  ඔබේ පැල්පත මගේ දසුනෙන්
  ඈත් වූ සඳ මගෙ සරා සඳ
  තනි වෙලා මා තනි වෙලා….

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS