සඳ දිය උතුරා.. අපතේ යයි
Sanda Diya Uthura Apathe Yai
 • Lenght : 04:15

 • Song

  සඳ දිය උතුරා.. අපතේ යයි ගී පද / Sanda Diya Uthura Apathe Yai Lyrics

  සඳ දිය උතුරා අපතේ යයි
  ගිලී නාන්නට එන්න ප්‍රියේ
  තරු කැට ගිලිහී දියේ ගිලෙයි
  ඒ තරු ඇහිඳින්නට එන්න දියේ..//
   
  තුරු වැල් අහගෙන සිටින නිසා
  කට වහගෙන සිටියොතින් හොඳයි
  රාත්‍රියට ඇස් තියෙන නිසා
  දඟ වැඩ හොඳ නෑ බලාගෙනයි
   
  සඳ දිය උතුරා අපතේ යයි
   
  හරිම කෙටියි රෑ තුන්යාමේ
  හරියට එක යාමයක් වගෙයි
  ඉර දුටුවත් නාඬන්න කියා
  පණිවිඩයක් යව්වොතින් හොඳයි
   
  සඳ දිය උතුරා අපතේ යයි

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS