සමාවෙලා මට කියන්න.. බලන්න මගෙ දෑස දිහා
Samawela Mata Kiyanna
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:13

 • Song

  සමාවෙලා මට කියන්න.. බලන්න මගෙ දෑස දිහා ගී පද / Samawela Mata Kiyanna Lyrics

  සමාවෙළා මට කියන්න...
  බලන්න මගෙ දෑස දිහා...
  කඳුලින් තෙත් වෙළා නැද්ද කවදාවත්ම...
  ඇඬෙන්න කඳුලක් දෑසේ නැද්ද උනන්න...
  මට කියන්නෙ ඒ සිත වෙත පෙම් කරන්නද...
  ඔබ හට පෙම් කරන්නද..
   
  දිග කඩදහි තිත් රේඛා අතරේ කැරකී...
  අඳ වෙළාද දෑස ඔබේ මා නොපෙනෙන්න...
  බොද වෙළාද මණස ඔබේ දුක නොදැනෙන්න...
  එවන් හිතක තියේද තව පෙමක් පතන්න...
   
  සමාවෙළා මට කියන්න..
  බලන්න මගෙ දෑස දිහා..
  කඳුලින් තෙත් වෙළා නැද්ද කවදාවත්ම..
  ඇඬෙන්න කඳුලක් දෑසේ නැද්ද උනන්න..
  මට කියන්නෙ ඒ සිත වෙත පෙම් කරන්නද..
  ඔබ හට පෙම් කරන්නද..
   
  එපා වෙළා වගේ ඉන්නෙ තරහා ගිහින්ද..
  නිම වුණාද පැරණි සිහින තනි යහන් වල...
  සුවය විඳින සුපෙම්වතුන් දැකලාම නැද්ද..
  සත්තකින්ම පෙම් කරන්න දන්නෙම නැද්ද..
   
  සමාවෙළා මට කියන්න..
  බලන්න මගෙ දෑස දිහා..
  කඳුලින් තෙත් වෙළා නැද්ද කවදාවත්ම..
  ඇඬෙන්න කඳුලක් දෑසේ නැද්ද උනන්න..
  මට කියන්නෙ ඒ සිත වෙත පෙම් කරන්නද..
   
  ඔබ හට පෙම් කරන්නද...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS