සක්මන් කරන මළුව පාළුයි දේවී
Sakman Karana Maluwa
 • Lenght : 05:00

 • Lyrics

  Rathna
  Sri
  Song

  සක්මන් කරන මළුව පාළුයි දේවී ගී පද / Sakman Karana Maluwa Lyrics

  සක්මන් කරන මළුව පාළුයි දේවී
  මං විතරවි ඔබ කිසි දිනක නොඒවී
  ඉක්මන් ගමන් එපා පා පැකිලේවී
  දස්කොන් සකිසඳ මා ඔබේ කුමාරී
   
  සෙංකඩගල වට කළ පවුරු වළල්ලේ
  පෙම් ගී ගැයු විහඟුන් හැපී වැටෙන්නේ
  සෙංකඩගල වට කළ පවුරු වළල්ලේ
  පෙම් ගී ගැයු විහඟුන් හැපී වැටෙන්නේ
   
  රන් තරු දෑස පියන රෑ හඳ පානේ
  අත්තන මලක් වෙලා ඔබ ළඟ ඉන්නේ
   
  සක්මන් කරන මළුව පාළුයි දේවී
  මං විතරවි ඔබ කිසි දිනක නොඒවී
  ඉක්මන් ගමන් එපා පා පැකිලේවී
  දස්කොන් සකිසඳ මා ඔබේ කුමාරී
   
  වාසල මිණි බැඳි දොර හරින වෙලාවේ
  දෑසින් වැටෙන කඳුළු මට සිහි නොවුණේ
  වාසල මිණි බැඳි දොර හරින වෙලාවේ
  දෑසින් වැටෙන කඳුළු මට සිහි නොවුණේ
   
  ඒ ආදරය ගියත් ඉක්මන් ගමනේ
  මා තනි කරන්නෙපා මතු සංසාරේ
   
  සක්මන් කරන මළුව පාළුයි දේවී
  මං විතරවි ඔබ කිසි දිනක නොඒවී
  ඉක්මන් ගමන් එපා පා පැකිලේවී
  දස්කොන් සකිසඳ මා ඔබේ කුමාරී

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS