රුවන් තාරකා.. නුවන් පායලා
Ruwan Tharaka Nuwan Payala
 • Lenght : 03:14

 • Song

  රුවන් තාරකා.. නුවන් පායලා ගී පද / Ruwan Tharaka Nuwan Payala Lyrics

  රුවන් තාරකා..
  නුවන් පායලා..
  හිඳින් හදවතේ රැඳී..
  වේදනා නිවා...//
   
  නිසල රැයේ.. නැගෙන සඳේ..
  සිසිල වූ ඔබේ....
  සෙවණ ඇගේ සුවය ගෙනේ..
  නිබඳ මා වෙතේ...
  නිසල රැයේ නැගෙන සඳේ....
  සිසිල වූ ඔබේ....
  සෙවණ ඇගේ සුවය ගෙනේ....
  නිබඳ මා වෙතේ..
  නිබඳ මා වෙතේ..
   
  රුවන් තාරකා...
  නුවන් පායලා..
  හිඳින් හදවතේ රැඳී..
  වේදනා නිවා...
   
  තිසර විලේ පිපුනු මලේ..
  රැඳුනු ආදරේ..
  සුවඳ ගෙනේ සතර දෙසේ..
  යොවුන් මාවතේ..
  තිසර විලේ පිපුනු මලේ..
  රැඳුනු ආදරේ..
  සුවඳ ගෙනේ සතර දෙසේ..
  යොවුන් මාවතේ...
  යොවුන් මාවතේ...
   
  රුවන් තාරකා...
  නුවන් පායලා..
  හිඳින් හදවතේ රැඳී..
  වේදනා නිවා...//

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS