රුවක් ඇදෙනවා කවුදෝ එනවා
Ruwak Adenawa Kaudo Enawa
 • Lenght : 03:45

 • Song

  රුවක් ඇදෙනවා කවුදෝ එනවා ගී පද / Ruwak Adenawa Kaudo Enawa Lyrics

  රුවක් ඇදෙනවා කවුදෝ එනවා
  මීවිත ඇදිරිය දෑස වසනවා
  හද පොදි බැදි දුක දියකර පා කර
  ඔබේ ලොවට මා..මොහොතින් එනවා...
   
  සොදුරු යොවුන්විය මල් මඟ මුල හිද
  කිම තොල මීවිත පොඟවන්නේ...
  සොදුරු යොවුන්විය මල් මඟ මුල හිද
  කිම තොල මීවිත පොඟවන්නේ...
  නුරා විරහ ගිනි නිවා දමන්නයි
  සුරා විතින් මා දෙතොල තෙමන්නේ
   
  රුවක් ඇදෙනවා කවුදෝ එනවා
  මීවිත ඇදිරිය දෑස වසනවා
  හද පොදි බැදි දුක දියකර පා කර
  ඔබේ ලොවට මා..මොහොතින් එනවා...
   
  නැගුනු නුරා ගිනි මී පොද වැටිලා
  හතර වටින් දළුලා එනවා...
  නැගුනු නුරා ගිනි මී පොද වැටිලා
  හතර වටින් දළුලා එනවා...
  අවන්හලේ මීවිත තනිකරලා
  වරෙන් මලේ පියවර නගලා..
   
  රුවක් ඇදෙනවා කවුදෝ එනවා
  මීවිත ඇදිරිය දෑස වසනවා
  හද පොදි බැදි දුක දියකර පා කර
  ඔබේ ලොවට මා..මොහොතින් එනවා...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS