රත්තරන් දුවේ.. අපේ රත්තරන් දුවේ
Raththaran Duwe Ape Raththaran Duwe
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:44

 • Song

  රත්තරන් දුවේ.. අපේ රත්තරන් දුවේ ගී පද / Raththaran Duwe Ape Raththaran Duwe Lyrics

  රත්තරන් දුවේ අපේ රත්තරන් දුවේ
  ඔබයි දිවිය අර්ථවත් කලේ...
  ගියදා පටන් ඉගිල කුරුළු කූඩුවෙන්
  සංතෝෂයක් නැ හිතේ...//
   
  ගියදා පටන් ඉගිල කුරුළු කූඩුවෙන්
  සංතෝෂයක් නැ හිතේ...//
   
  ඉගිළිලා ගියේ සමුගෙන අපේ කූඩුවෙන්
  ඔබත් කූඩුවක් තනන්න නේ...
  ඉගිළිලා ගොසින් තනපු කූඩුවත් අරන්
  නැවත එන්න පියඹලා දුවේ....//
   
  නැවත එන්න පියඹලා දුවේ...//
  ඉගිළිලා ගොසින් තනපු කූඩුවත් අරන්
  නැවත එන්න පියඹලා දුවේ...//
  ඇවිත් යන්න එන්න සුදු දුවේ...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS