රෑ දොලොස් පැයේ.. ඉඳි කඩුළු ඇරන්
Ra Dolos Paye
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:44

 • Song

  රෑ දොලොස් පැයේ.. ඉඳි කඩුළු ඇරන් ගී පද / Ra Dolos Paye Lyrics

  රෑ දොළොස් පැයේ ඉඳි කඩුලු ඇරන්..//
  කර ඔසවා බලා උන්නා..//
   
  හබකර ගිය ආලවන්ත මගෙම මිහිරා වනයෙන්
  දැං එතැයි කියා
   
  දාර පිඹුරු වග වළසුන් ලගින වනේ
  දෝස විපත් සිදුනොවියන් නුඹට අනේ
  දෙකනට දෙමික්කන්
  නැතුවට කම් නැතුවා
  කර වට පදක්කම්
  නැතුවට හිත ඇතුවා
  පෙම්බර කුමාරයෝ
  රෑ දොළොස් පැයේ ඉඳි කඩුලු ඇරන්
   
  කාසි පඬුරු කතරගමට ගැටගහලා
  බාර උනා රූපෙට රූපේ පුදලා
  බෝමා කඳුලු
  ඉනුවා ඇස කකියා
  දෙයියෝ උණුලන්
  පපුවට ගිනි අවුලා
  පෙම්බර කුමාරයෝ
   
  රෑ දොළොස් පැයේ ඉඳි කඩුලු ඇරන්..//
  කර ඔසවා බලා උන්නා..//
   
  හබකර ගිය ආලවන්ත මගෙම මිහිරා වනයෙන්
  දැං එතැයි කියා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS