රෑ අහසින් වැටෙනා.. බින්දු බින්දු පිනි බින්දු
Ra Ahasin Watena
 • Lenght : 03:11

 • Song

  රෑ අහසින් වැටෙනා.. බින්දු බින්දු පිනි බින්දු ගී පද / Ra Ahasin Watena Lyrics

  රෑ අහසින් වැටෙනා
  බින්දු බින්දු පිණි බින්දු
  නොපිපි මල සොයනවා
  මුවා වී ඉන්න එපා
  හරි සීතයි
  සීතලයි පින්න
   
  සිප ගන්න බයෙන්
  මහ පොළොව
  පිණි බින්දු හඬනවා
  නිම්නාද දී
  දෙතොලතර ඉඩ දෙන්න
  නවාතැන්පල වෙන්න
  හරි සීතලයි පින්න
   
  අනෝරා පිණි යටින්
  තෙමි තෙමී ඇවිදින්න
  ගිනි නැගෙනා ආත්මය
  පිණි දියෙන් දෝවන්න
  සිරුරතර ඉඩ දෙන්න
  නවාතැන්පල වෙන්න
  හරි සීතලයි පින්න

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS