පුදසුනක නිසල බව.. ලද පෙමට තිබුණි නම්
Pudasunaka Nisala Bawa
 • Lenght : 04:02

 • Song

  පුදසුනක නිසල බව.. ලද පෙමට තිබුණි නම් ගී පද / Pudasunaka Nisala Bawa Lyrics

  පුදසුක නිසල බව ලද පෙමට තිබුණි නම්...
  හදවතට නොවෙයි මේ තරම් සුසුම්...
  මට කියනවාද.. මට කියනවාද...
  බැඳී ආදරයට ඇයි දෙන්නේ රිදුම්...
   
  පුදසුනක නිසල බව ලද පෙමට තිබුණි නම්.....
  හදවතට නොවෙයි මේ තරම් සුසුම්....
  මට කියනවාද.. මට කියනවාද....
  බැඳී ආදරයට ඇයි දෙන්නේ රිදුම්....
   
  මල් විලක එලා තිබු මුදු සුවඳ නෙලාගෙන
  සැනසිල්ලෙ ලඟින්... හිනැහෙන්න ගිහින්
  දුක හඬන හැඟුම්...
  ආ...... ආ......ආ......
  ඔබ දන්නවනම් නෑ දෙන්නේ තැවුල්
   
  පුදසුනක නිසල බව ලද පෙමට තිබුණි නම්...
  හදවතට නොවෙයි මේ තරම් සුසුම්...
  මට කියනවාද.. මට කියනවාද...
  බැඳී ආදරයට ඇයි දෙන්නේ රිදුම්...
   
  සිල් සඳක ප්‍රභා ඇති පෙම් වරම උතුම් ලෙස
  පුදදුන්නු බැතින්.... පණ ගැහෙන තරම්
  ලෙන්ගතු සිතකින්...
  ආ...... ආ......ආ......
  මැන බලනවනම් නෑ ඉන්නේ දුරින්...
   
  පුදසුනක නිසල බව ලද පෙමට තිබුණි නම්...
  හදවතට නොවෙයි මේ තරම් සුසුම්....
  මට කියනවාද.. මට කියනවාද....
  බැඳී ආදරයට ඇයි දෙන්නේ රිදුම්....
   
  පුදසුනක නිසල බව ලද පෙමට තිබුණි නම්...
  හදවතට නොවෙයි මේ තරම් සුසුම්....
  මට කියනවාද.. මට කියනවාද....
  බැඳී ආදරයට ඇයි දෙන්නේ රිදුම්....

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS