ප්‍රේමය ලොව හැම තැනම ඇතී
Premaya Lowa Hama Thanama Athi
 • Lenght : 03:53

 • Song

  ප්‍රේමය ලොව හැම තැනම ඇතී ගී පද / Premaya Lowa Hama Thanama Athi Lyrics

  ප්රේමය ලොව, හැම තැනම ඇතී
  හැමදෙනටම හමුවෙලා ඇතී
  එනමුදු ප්රේමය කිමැයි කියා
  හඳුනාගත් කිසි කෙනෙකු නැතී..//
   
  විල්තෙර දියයට දියඹුන් නගනා
  ප්රේමයෙ දිය උල්පත නිසලයි
  සියපත විල මත පුබුදන මුත් යස
  උල්පත හැමදාමත් නිසලයි
  ප්රේමය හැමදාමත් නිසලයි
   
  ප්රේමය ලොව, හැම තැනම ඇතී
  හැමදෙනටම හමුවෙලා ඇතී
  එනමුදු ප්රේමය කිමැයි කියා
  හඳුනාගත් කිසි කෙනෙකු නැතී
   
  සුවිසල් රුක් ගොමු දෙරණට රදවන
  ප්රේමයේ මුල් පස යට සැගවී
  නන්පල මල් දළු, පුබුදන මුත් ගස
  මුල් රැස කිසි කෙනෙකුට නොපෙනෙයි
  ප්රේමය කිසි කෙනෙකුට නොපෙනෙයි
   
  ප්රේමය ලොව, හැම තැනම ඇතී
  හැමදෙනටම හමුවෙලා ඇතී
  එනමුදු ප්රේමය කිමැයි කියා
  හඳුනාගත් කිසි කෙනෙකු නැතී..//

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS