පොල් රුප්පාවේ දඟකල සෙල්ලම්
Polruppawe Dagakala Sellam
 • Lenght : 03:57

 • Song

  පොල් රුප්පාවේ දඟකල සෙල්ලම් ගී පද / Polruppawe Dagakala Sellam Lyrics

  පොල් රුප්පාවේ දග කල සෙල්ලම්
  සුලගේ පාවී සිතට දැනේ
  පිටගම් යනදා එය සිහි වෙනවා
  හීන් සැරේ ඔබ මා අමතක කර දා
  මායාවක් දෝ බැදුනු සිතුම්
  ගිනි දැල්වේ හද සෙනෙහෙ පැතුම්
   
  රෑ රෑහැයි හඩේ දුක් ගීත රාවයේ
  රෑ රෑහැයි හඩේ දුක් ගීත රාවයේ
  සවනේ වැකුනේ ගොලුවු හඩක් ලෙසින්
  මායාවක් දෝ බැදුනු සිතුම්
  ගිනි දැල්වේ හද සෙනෙහෙ පැතුම්
   
  පොල් රුප්පාවේ දග කල සෙල්ලම්
   
  ඈත ගුරු පාරේ පියමන් සලා යන්නේ
  ඈත ගුරු පාරේ පියමන් සලා යන්නේ
  කදුලින් පිරිලා දෙනුවන් වැසී යාදෝ
  මායාවක් දෝ බැදුනු සිතුම්
  ගිනි දැල්වේ හද සෙනෙහෙ පැතුම්
   
  පොල් රුප්පාවේ දග කල සෙල්ලම්
  සුලගේ පාවී සිතට දැනේ
  පිටගම් යනදා එය සිහි වෙනවා
  හීන් සැරේ ඔබ මා අමතක කර දා
  මායාවක් දෝ බැදුනු සිතුම්
  ගිනි දැල්වේ හද සෙනෙහෙ පැතුම්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS