පිපුණු මලේ රුව එමල දනීදෝ
Pipunu Male Ruwa Emala Danido
 • Lenght : 03:47

 • Song

  පිපුණු මලේ රුව එමල දනීදෝ ගී පද / Pipunu Male Ruwa Emala Danido Lyrics

  පිපුනු මලේ රුව එමල දනීදෝ
  පිපුනු මලේ රුව එමල දනීදෝ
  මලකි දුවේ නුඹ හැඩ රුව බලන්නෙපා
  හැඩ රුව බලන්නෙපා
  නැති බැරි කම මුතු මාල හතක් වී
  නැති බැරි කම මුතු මාල හතක් වී
  කඩුල්ල පැන එයි
  නුඹ අත කර ලන දා
  නුඹ අත කර ලන දා..//
   
  කටු මැටි බිත්තිය හැඩ කර කර අදිනා
  රෑ හෙවනැල්ලෙන් හිස පීරන්නේ
  නොතලන් සිත මා ආදර දියනියනේ..
  ආදර දියනියනේ..
   
  පාලු කනට නුඹෙ අත නොගැටෙන්නයි
  වීදුරු කැඩපත බිම දැම්මේ
  ලිදේ අඩිය හිරු නොබලන පින්නෙ
  එබී ලිදට නුඹ ඈයි හිනැහෙන්නේ
  නොතලන් සිත මා ආදර දියනියනේ..
  ආදර දියනියනේ..
   
  පාලු කනට නුඹෙ අත නොගැටෙන්නයි
  වීදුරු කැඩපත බිම දැම්මේ
   
  පිපුනු මලේ රුව එමල දනීදෝ
  පිපුනු මලේ රුව එමල දනීදෝ
  මලකි දුවේ නුඹ හැඩ රුව බලන්නෙපා
  හැඩ රුව බලන්නෙපා
  නැති බැරි කම මුතු මාල හතක් වී
  නැති බැරි කම මුතු මාල හතක් වී
  කඩුල්ල පැන එයි
   
  නුඹ අත කර ලන දා
  නුඹ අත කර ලන දා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS