පින්සර ඔබ හැර පිළිබඳ සිතුවිලි
Pinsara Oba Hara Pilibanda Sithuwili
 • Lenght : 03:21

 • Song

  පින්සර ඔබ හැර පිළිබඳ සිතුවිලි ගී පද / Pinsara Oba Hara Pilibanda Sithuwili Lyrics

  පින්සර ඔබ හැර, පිළිබඳ සිතුවිලි
  වෙනතක දළුලාදෝ......
  ඔබ ගැන මා ගැන, මතකය අමතක
  කරන්න පුළුවන්දෝ..//
   
  සිහිනෙන් ගෑ මුදු සුවඳක් වාගෙයි
  මිහිරි අතීතය දැනුනේ.....
  ඔබට මේ තරම් මා පෙම්කළ බව
  වෙන්වන තුරු නෑ හැඟුනේ......
   
  පින්සර ඔබ හැර, පිළිබඳ සිතුවිලි
  වෙනතක දළුලාදෝ......
  ඔබ ගැන මා ගැන, මතකය අමතක
  කරන්න පුළුවන්දෝ
   
  ජලේ මාළුවන් කොපමණ සිටියත්
  කොහොමද නාඩා ඉන්නේ
  ඔබ මිස වෙන අය නොපැතූ හින්දයි
  මේ හැටි සිත පෑරෙන්නේ
   
  පින්සර ඔබ හැර, පිළිබඳ සිතුවිලි
  වෙනතක දළුලාදෝ......
  ඔබ ගැන මා ගැන, මතකය අමතක
  කරන්න පුළුවන්දෝ..//

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS