පින් මන්ද රංග භූමියේ පෙම් බැන්ද සිංහ සීවලී
Pin Manda Ranga Bumiye
 • Lenght : 04:09

 • Song

  පින් මන්ද රංග භූමියේ පෙම් බැන්ද සිංහ සීවලී ගී පද / Pin Manda Ranga Bumiye Lyrics

  න් මන්ද රංග භූමියේ
  පෙම් බැන්ද සිංහ සීවලී
  නුඹ මන්ද ලෙනෙන් පිට වෙලා ගියේ
  මං සිංහයාට බයයි නංගියේ
  මං සිංහයාට බයයි නංගියේ
   
  වැදි රජ සමගින් අවසැඟ
  මනමේ කුමරිට රැවටුණ //
  මනමෙ කුමරා මමයි නංගියේ
  ධනුදර වුණාට ඉහත සංදියේ
  ධනුදර වුණාට ඉහත සංදියේ
  මං සිංහයාට බයයි නංගියේ
  මං සිංහයාට බයයි නංගියේ
   
  පින් මන්ද රංග භූමියේ...
   
  දුනු කඩු මොටදැයි ප්‍රේමෙට
  වෙඬරු සදිසි උණු වෙන සිත් මිස //
  තිරය මෑත් කරන වංගියේ
  අසිපත ගෙන නුඹ කොහි සැඟවුණිදෝ
  අසිපත ගෙන නුඹ කොහි සැඟවුණිදෝ
  මං සිංහයාට බයයි නංගියේ
  මං සිංහයාට බයයි නංගියේ
   
  පින් මන්ද රංග භූමියේ
  පෙම් බැන්ද සිංහ සීවලී
  නුඹ මන්ද ලෙනෙන් පිට වෙලා ගියේ
  මං සිංහයාට බයයි නංගියේ
  මං සිංහයාට බයයි නංගියේ
   
  මං සිංහයාට බයයි නංගියේ ///

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS