පෙරදා හඬවා ගියා ඔයා රිදවා සිත මා
Perada Handawa Giya Oya
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:58

 • Song

  පෙරදා හඬවා ගියා ඔයා රිදවා සිත මා ගී පද / Perada Handawa Giya Oya Lyrics

  පෙරදා හඬවා ගියා ඔයා 
  රිදවා සිත මා
  සුවඳක් වත් නෑ ඔයා 
  මා ළඟ තියා...//
   
  සද තරු පවා හැඩුවා ගෙ සෝ සුසුම් දැකලා
  මගේ සිත ආදරේ කදුළකින් පුරෝලා
  ඡීවිතෙත් නැති කරලා 
  කොහෙදෝ ගියේ... කොහෙදෝ ගියේ.... 
   
  පෙරදා හඬවා ගියා ඔයා 
   
  මේ කදුළු ඔබ සොයලා පාවුණා දුක් නංගා
  සෝ තැවුල් ඡීවිතේ මොහොතකින් පුරෝලා
  ආදරෙත් බොද කරලා 
  ඉන්නේ කෙසේ.. ඉන්නේ කෙසේ... 
   
  පෙරදා හඬවා ගියා ඔයා 

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS