පෙම් ලොවේදි දුටු ඔහුමද මේ
Pem Lowadi Dutu Ohumada Me
 • Lenght : 02:45

 • Song

  පෙම් ලොවේදි දුටු ඔහුමද මේ ගී පද / Pem Lowadi Dutu Ohumada Me Lyrics

  පෙම් ලොවදී දුටු ඔහුමද මේ
  ඔහුටද මා අන්ධ උනේ
  යව්වනයෙදි දුටු ඔහුමද මේ
  ඔහුටද මා අන්ධ උනේ
   
  මිදි යුෂ යැයි රැවටී හලා හල
  විෂ බිව්වේ ඇයි මා
  පෙම් දැල මැද පැටලී සුසුම්ලා
  මුලා උනේ ඇයි මා
   
  පෙම් ලොවදී දුටු ඔහුමද මේ
  ඔහුටද මා අන්ධ උනේ
  යව්වනයෙදි දුටු ඔහුමද මේ
  ඔහුටද මා අන්ධ උනේ
   
  මිරිඟුව දැක හිනැහී පිපාසෙට
  දිය සෙව්වේ ඇයි මා
  නෙතු සර පහර වැදී විකල් වී
  දිවි පිදුවේ ඇයි මා
   
  පෙම් ලොවදී දුටු ඔහුමද මේ
  ඔහුටද මා අන්ධ උනේ
  යව්වනයෙදි දුටු ඔහුමද මේ
  ඔහුටද මා අන්ධ උනේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS