පාවී අහසෙ තරුවක්
Paavi Ahase Tharuwak
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  පාවී අහසෙ තරුවක් ගී පද / Paavi Ahase Tharuwak Lyrics

  පාවී අහසෙ තරුවක්
  ආසයි බලන් ඉන්න තව වරුවක් 
  ඉන්නෙ මම රෑ සුපුරුදු ලෙස පාවෙවි අහසෙ
  සින්දු පිරිල මගෙ පාවෙන මනසේ 
   
  පාවී අහසෙ තරුවක්
  ආසයි බලන් ඉන්න තව වරුවක් 
  ඉන්නෙ මම රෑ සුපුරුදු ලෙස පාවෙවි අහසෙ
  සින්දු පිරිල මගෙ පාවෙන මනසේ 
   
  පාවී අහසෙ තරුවක් වාගෙ
  මම ආයෙ යන්නෙ මට හිමි පාරෙ
  හිතෙ මගෙ ආයෙ නෑනෙ ආලෙ
  මටත් හොරා ගෙවි යන්නෙ කාලෙ
   
  මිහිරාවි ඈ මිහිරාවි ඈ අද ඇය කෝ අද ඇය කෝ
  තනිකමක් නෑ තනිකමක් නෑ ලෝක්ම දැන් slow
   
  තරුත් එක්ක නිදි මේ රෑ
  උම්බෙ අත ආයෙ මට ඕනෙ නෑ
  ආයෙ ඕනෙ නෑ ඕනෙ නෑ
  මට ආයෙ ඕනෙ නෑ
   
  මන් අයේ එන්නෙ නෑ
  ආයෙ එන්නෙ නෑ
  මට ආලෙ ඕනෙ නෑ
   
  හීනෙක මන් යාවී
  මගෙ ලෝකෙට මන් යාවි
  යන්නෙ සුල්න්ගෙ මන් පාවී 
  හැරදා හැමදාටම ආයෙ
   
  පාවී අහසෙ තරුවක්
  ආසයි බලන් ඉන්න තව වරුවක් 
  ඉන්නෙ මම රෑ සුපුරුදු ලෙස පාවෙවි අහසෙ
  සින්දු පිරිල මගෙ පාවෙන මනසේ 
   
  පාවී අහසෙ තරුවක්
  ආසයි බලන් ඉන්න තව වරුවක් 
  ඉන්නෙ මම රෑ සුපුරුදු ලෙස පාවෙවි අහසෙ
  සින්දු පිරිල මගෙ පාවෙන මනසේ 
   
  ලෝකෙම slow මම ප්‍රශ්න හින්ද වද්දගත්ත bro
  හිත අද රෑ එක තැන නෑ
  සුපුරුදු ලෙස පාවෙවි ලෝකෙ රෑ
  ඔව් පාලුවෙන් තනිකම මගෙ යාලුවෙක්
  මුමුනන ගී පාලුවෙන්
   
  පාවෙන සිතුවම් කාලෙක නුම්බ සමගින් අද නෑ
  තනිකම හුරුවෙල තනියක් නෑ
  සුපුරුදු ලෙස කොල්ලො වටවෙල රෑ
  දුම මැද්දෙන් පීනන් රෑ
   
  සිනහව දුක පරදය් ඈ
  ඕනෙ නෑ නුම්බෙ ආලෙ රෑ
  ඔව් ඈතින් සිතුවිලි මගෙ දුර ඈතින් පියම්බන්නෙ නෑ
  ඔබෙ රූපෙ ඔබෙ රූපෙ මා හට
   
  පාවී අහසෙ තරුවක්
  ආසයි බලන් ඉන්න තව වරුවක් 
  ඉන්නෙ මම රෑ සුපුරුදු ලෙස පාවෙවි අහසෙ
  සින්දු පිරිල මගෙ පාවෙන මනසේ 
   
  පාවී අහසෙ තරුවක්
  ආසයි බලන් ඉන්න තව වරුවක් 
  ඉන්නෙ මම රෑ සුපුරුදු ලෙස පාවෙවි මනසේ 
  සින්දු පිරිල මගෙ පාවෙන අහසෙ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS