පාවී එන්නේ
Paavee Enne
 • Category : Lyrics Video

 • Lyrics

  Daya
  De
  Song

  පාවී එන්නේ ගී පද / Paavee Enne Lyrics

  පාවී එන්නේ... 
  පාවී එන්නේ...
  මේ හෝරාවට ඇරයුම් නොමැතිව
  ගීයක් පාවී එන්නේ
  මේ හෝරාවට ඇරයුම් නොමැතිව
  ඒ ගී හඬ පාවෙන්නේ
  පාවී එන්නේ...
   
  දේදුන්නේ විසිතුරු රැඳවේ
  ගංගාවක කඳුළැලි විසිරේ
  ඈතින් පාවෙන ගී හඬ ඇසිලා
  මට පමණක්ම ද දුක හිතුණේ
  මට පමණක් ඇයි දුක හිතුණේ...
   
  කවුරුන්දෝ ඒ ගී ගැයුවේ 
  කාට ඇහෙන්නද ගී ගැයුවේ
  මා වැතිරෙද්දී තනිකම තුරුලේ
  පාළුව මන්දෝ ගී ගැයුවේ
  මට තනිවෙන්නයි ගී ගැයුවේ...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS