ඔයා හින්දා මං වින්දා දුක් ගංගා
Oya Hinda Man Winda
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:55

 • Lyrics

  Sajith
  V.
  Song

  ඔයා හින්දා මං වින්දා දුක් ගංගා ගී පද / Oya Hinda Man Winda Lyrics

  ඔයා හින්දා මං වින්දා දුක් ගංගා
  එදා හංගා පෙම් බැන්දා ඔබ හට මා
  ආදරේ කරලා දෑසම රිදවා
  දමා ගිහින් මගෙන් වෙන්වෙලා
  වෙනස් වී දුකක් දී ලඟින් ඈ දුරස් වී
   
  මා ඔබෙ කියලා දෑතම පටලා
  වෙරළේ පියමැන්න කාලයේ
  මතකය ගෙනෙනා ආදරේ පිරිලා
  පාලුව ගොඩගැහුනා ජීවිතේ
  කියාලා දීලා යනවද පියඹා
  දන්නේ නෑ මගේ මදිවද ආදරේ
   
  ඔයා හින්දා මං වින්දා දුක් ගංගා
  එදා හංගා පෙම් බැන්දා ඔබ හට මා
  ආදරේ කරලා දෑසම රිදවා
  දමා ගිහින් මගෙන් වෙන්වෙලා
  වෙනස් වී දුකක් දී ලඟින් ඈ දුරස් වී
   
  කාලය ගෙවිලා ඔබ වෙන්වීලා
  කාටද හිමිවීලා මේ බවේ
  ඒ දුක ඉවසා ගන්නට බැරුවා
  ආයේ එනවාද හීන් සැරේ
  කියාලා දීලා යනවද පියඹා
  දන්නේ නෑ මගේ මදිවද ආදරේ
   
  ඔයා හින්දා මං වින්දා දුක් ගංගා
  එදා හංගා පෙම් බැන්දා ඔබ හට මා
  ආදරේ කරලා දෑසම රිදවා
  දමා ගිහින් මගෙන් වෙන්වෙලා
  වෙනස් වී දුකක් දී ලඟින් ඈ දුරස් වී
  වෙනස් වී දුකක් දී ලඟින් ඈ දුරස් වී

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS