ඔබෙන් මිදිලා
Oben Midila
 • Category : Lyrics Video
 • Year : 2022

 • Lyrics

  Skay
  Jay
  Song

  ඔබෙන් මිදිලා ගී පද / Oben Midila Lyrics

  ඔබෙන් මිදිලා යන්න බෑනේ
  පෙමින් බැඳිලා තාම මං..//
  ඒ දෑසේ කතාවන්- නෑ දැනුනේ එදා මෙන්
  මං යන්නම් ඉතින් මේ ලොවෙන්..//
   
  හිමි මට දුක විතරයි ආයේ
  බැහැ ඉන්නට ඔබ ලඟ පෙර සේ
  ඉරනම කඳුලයි මේ ආදරේ..
   
  වැරදී ඔබ ගිය මග අඳුරේ
  පැරදී එනවානම් සොඳුරේ
  ඉඩ තිබුනා තාමත් මේ හිතේ
   
  ඒ දෑසේ කතාවන්- නෑ දැනුනේ එදා මෙන්
  මං යන්නම් ඉතින් මේ ලොවෙන්..//
   
  Rap
  මිදෙන්න මිදෙන්න දෙන්නෙ නෑ ඔය හිතකට
  රිදෙන්න රිදෙන්න හුරැවුනා වෙිදනාවට
  කියන්න ලියන්නම් ආදරේ වටිනාකම
  කාටවත් ගන්න බෑ හිතේ ඔයාට තිබුන තැන
  කදුලට හුරැ වුනා ජිවිතේ මැදියමේ
  වැනසුනත් හිත නුබ රැදුනා මතකයේ
  වැලි කැටයක් මම නුබ නම් සාගරේ
  නොපෙනුනත් පන වගේ තවම ආදරේ
   
  හිරු සඳු හිටියට එක අහසේ
  බැහැ ලං වන්නට නම් සිත් සේ
  ඔබ මා අද ඉන්නෙ ඒ ඉමේ....
   
  මතකය දිය කරනා  කඳුලේ
  සුසුමක් දවටා ඔබෙ සුවදේ..
  තනිකම තනි මැකුවා පාලුවේ
   
  ඒ දෑසේ කතාවන්- නෑ දැනුනේ එදා මෙන්
  මං යන්නම් ඉතින් මේ ලොවෙන්..//
   
  ඔබෙන් මිදිලා යන්න බෑනේ
  පෙමින් බැඳිලා තාම මං..////

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS