ඔබෙ සුසුම් පවන් සලයි.. මගෙ කොපුල් පුරා වෙළෙයි
Obe Susum Pawan Salai
 • Lenght : 03:54

 • Song

  ඔබෙ සුසුම් පවන් සලයි.. මගෙ කොපුල් පුරා වෙළෙයි ගී පද / Obe Susum Pawan Salai Lyrics

  ඔබෙ සුසුම් පවන් සලයි
  මගෙ කොපුල් පුරා වෙළෙයි
  ඔබෙ සෙනෙහස ගොඩ ගලයි
  උණුසුමට මාව තෙමෙයි...
   
  මා ඔබෙයි ඔබම කියයි
  ඔබ මගෙද මටම බයයි
  ඔබ සඳක්‌ වගේ හැඩයි
  හෙට අමාවක ද සැකයි...
   
  ඔබ හැඟුම්බරව දොඩයි
  ඒ වදන් කවිම තමයි
  ඔබ වසන්තයක්‌ වගෙයි
  හෙට ගිමන් කල ද සැකයි...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS