ඔබ පෑ පෙම් සිනා.. මා හදේ.. සැඟවුණා
Oba Pa Pem Sina Ma Hade Sangawuna
 • Lenght : 03:25

 • Song

  ඔබ පෑ පෙම් සිනා.. මා හදේ.. සැඟවුණා ගී පද / Oba Pa Pem Sina Ma Hade Sangawuna Lyrics

  ඔබ පෑ පෙම් සිනා මා හදේ සැඟවුණා
  ආදරෙන් මලක් සේ රැක බලා ගන්නෙමි
  ඔබ පෑ පෙම් සිනා මා හදේ සැඟවුණා
  ආදරෙන් මලක් සේ රැක බලා ගන්නෙමි
   
  කවුළුවකින් දෑස් අයා පෙර මඟ බලා හිඳී
  කවුළුවකින් දෑස් අයා පෙර මඟ බලා හිඳී
  ඔබ තුරුලේ හිඳ නැලවී ඉන්නට
  දෑඟිලි ගනින්නෙමි
   
  ඔබ පෑ පෙම් සිනා මා හදේ සැඟවුණා
  ආදරෙන් මලක් සේ රැක බලා ගන්නෙමි...
   
  මුකුළු කතා ඔබ ගොතනා මිහිරියි සවන් පුරා
  මුකුළු කතා ඔබ ගොතනා මිහිරියි සවන් පුරා
  ඔබගෙන් ලැබෙනා ඔවදන් අසලා
  මා බිළිඳෙක් වේවී
   
  ඔබ පෑ පෙම් සිනා මා හදේ සැඟවුණා
  ආදරෙන් මලක් සේ රැක බලා ගන්නෙමී
  ඔබ පෑ පෙම් සිනා මා හදේ සැඟවුණා
  ආදරෙන් මලක් සේ රැක බලා ගන්නෙමී
  ඔබ පෑ පෙම් සිනා...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS