ඔබ නැති මේ රෑ පුරා.. සිතුවිලි දැවුනා
Oba Nathi Me Re Pura
 • Lenght : 03:48

 • Song

  ඔබ නැති මේ රෑ පුරා.. සිතුවිලි දැවුනා ගී පද / Oba Nathi Me Re Pura Lyrics

  ඔබ නැති මේ රෑ පුරා සිතුවිලි දැවුනා
  සිත වැළපී ඒ නිසාදෝ දුක මට කීවා..
  දුක දැනිලා මසිත හඬලා..
  මා හීන ගොළුවී ගියා..
  ඔබ නැති මේ රෑ පුරා සිතුවිලි දැවුනා
   
  ඔබ කී කතා දෙසවන් පුරා ඇසුනා මෙදා.
  රිදවා පැතුම් පාරලා..
  ඔබ කී කතා දෙසවන් පුරා ඇසුනා මෙදා.
  රිදවා පැතුම් පාරලා..
  සිත බිඳිලා සෙනෙහෙ නැතිදා..
  රෑ පුරා සිත මගේ
  ඔබ නිසයි වැළපුනේ..කුමරියේ..
   
  ඔබ නැති මේ රෑ පුරා සිතුවිලි දැවුනා
  සිත වැළපී ඒ නිසාදෝ දුක මට කීවා..
  දුක දැනිලා මසිත හඬලා..
  මා හීන ගොළුවී ගියා..
  ඔබ නැති මේ රෑ පුරා සිතුවිලි දැවුනා
   
  පෙම් ගී ගයා සතුටින් එදා උන්නා සදා..
  හැර මා නොයන් කී නිසා..
  පෙම් ගී ගයා සතුටින් එදා උන්නා සදා..
  හැර මා නොයන් කී නිසා..
  මා හැරදා නමුදු ගියදා..
  වේදනා මට ලොවේ
  ඔබ නිසයි හිමිවුනේ..ජීවිතේ..
   
  ඔබ නැති මේ රෑ පුරා සිතුවිලි දැවුනා
  සිත වැළපී ඒ නිසාදෝ දුක මට කීවා..
  දුක දැනිලා මසිත හඬලා..
  මා හීන ගොළුවී ගියා..
   
  ඔබ නැති මේ රෑ පුරා සිතුවිලි දැවුනා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS