ඔබ මා හමුවුන මේ ඉරහඳ යට
Oba Ma Hamu Una Me Ira Hada Yata
 • Lenght : 04:00

 • Lyrics

  Sunil
  R.
  Song

  ඔබ මා හමුවුන මේ ඉරහඳ යට ගී පද / Oba Ma Hamu Una Me Ira Hada Yata Lyrics

  ඔබ මා හමුවුන මේ ඉර හඳ යට
  කොතැනක සිටියත් මා මළ දවසට
  මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී
  මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී
   
  ඔබ මා හමුවුන මේ ඉර හඳ යට
  කොතැනක සිටියත් මා මළ දවසට
  මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී
  මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී
   
  ඔබ සිත මා සිත හමුවූ දා සිට
  මා ළය පීදී පරවූ පෙම් මල
  ඔබ සිත මා සිත හමුවූ දා සිට
  මා ළය පීදී පරවූ පෙම් මල
  සිතින් තුරුළුකර මා මළ දවසට
  මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී
   
  ඔබ මා හමුවුන මේ ඉර හඳ යට
  කොතැනක සිටියත් මා මළ දවසට
  මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී
  මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී
   
  කඳුළ සුසුම නොහෙලා නොදොඩා අපි
  මිරිඟු සයුර වෙත පියමං කල සැටි
  කඳුළ සුසුම නොහෙලා නොදොඩා අපි
  මිරිඟු සයුර වෙත පියමං කල සැටි
  සිතින් දරාගෙන මා මළ දවසට
  මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී
   
  ඔබ මා හමුවුන මේ ඉර හඳ යට
  කොතැනක සිටියත් මා මළ දවසට
  මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී
  මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS