නුඹේ.. නුඹෙ සිරික්කියට.. මුළු වැයික්කියෙම
Numbe Sirikkiyata Mulu Waikiyema
 • Lenght : 03:14

 • Song

  නුඹේ.. නුඹෙ සිරික්කියට.. මුළු වැයික්කියෙම ගී පද / Numbe Sirikkiyata Mulu Waikiyema Lyrics

  නුඹේ....
  නුඹෙ සිරික්කියට
  මුළු වැයික්කියෙම
  හිත් පයිත්තියන් වී නඟේ
  ඉසකුඩිච්චි දාගෙන වාගේ //
   
  නුඹ කෙඩෙත්තුවෙන් අද පයින්ම ඇයි මයෙ තිරික්කලෙන් යමු නඟේ //
  ගියොත් එහෙව් නුඹ උඩිච්චියක් වෙද
   
  ගියොත් එහෙව් නුඹ උඩිච්චියක් වෙද
  පැහිච්චි කම් ඇයි හිතේ //
   
  නුඹේ....
  නුඹෙ සිරික්කියට
  මුළු වැයික්කියෙම
  හිත් පයිත්තියන් වී නඟේ
  ඉසකුඩිච්චි දාගෙන වාගේ //
   
  නෙක උඩැක්කි තාලෙට නටන්නෙ ඇයි මයෙ කඩිප්පු කුට්ටම වැයේ //
  දෙතොත් බහක් මට නැටිච්චියක් වග
   
  දෙතොත් බහක් මට නැටිච්චියක් වග
  ගනිච්චියක් නැහැ නඟේ //
   
  නුඹේ....
  නුඹෙ සිරික්කියට
  මුළු වැයික්කියෙම
  හිත් පයිත්තියන් වී නඟේ
  ඉසකුඩිච්චි දාගෙන වාගේ //

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS