නොලැබ ඔබෙ ආදරේ.. ගෙවෙන මොහොතක් දිගේ
Nolaba Obe Adare
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:40

 • Lyrics

  Sajith
  V.
  Song

  නොලැබ ඔබෙ ආදරේ.. ගෙවෙන මොහොතක් දිගේ ගී පද / Nolaba Obe Adare Lyrics

  නොලැබ ඔබෙ ආදරේ
  ගෙවෙන මොහොතක් දිගේ
  තුන් කල්පයක් වගේ
  හිත දවනවා මගේ
   
  සුවඳ පෙරදා ඔබේ
  කොහෙද සැඟවී ගියේ
  සිහිසුන් වෙලා වගේ
  මම තවම පාලුවේ
  නොලැබ ඔබෙ ආදරේ
   
  ඇස් මගේ හඬවා ගියත්
  මතකයන් ඇවිදින්
  වෛර කෙරුවේ නෑ තවත්
  ඔබට තුන් හිතකින්
  සරදම් කොතෙක් කලත්
  රිදුවම් මතක් වුනත්
  පෙර වාගෙමයි අදත්
  මම ආදරෙයි තවත්
  මම ආදරෙයි තවත්
   
  වාවන්නට බෑ තවත්
  වියෝගෙක කඳුලැල්
  හුස්ම නැතිවීලා ගියත්
  සැනසුමක් මට දැන්
  හඬවා දුරස් වුනත්
  වෙනතක් බලා ගියත්
  අමනාප නෑ තවත්
  ඔබ එන්න ආයෙමත්
  ඔබ එන්න ආයෙමත්
   
  නොලැබ ඔබෙ ආදරේ
  ගෙවෙන මොහොතක් දිගේ
  තුන් කල්පයක් වගේ
  හිත දවනවා මගේ
   
  සුවඳ පෙරදා ඔබේ
  කොහෙද සැඟවී ගියේ
  සිහිසුන් වෙලා වගේ
  මම තවම පාලුවේ
  නොලැබ ඔබෙ ආදරේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS