නිර්වාණ ස්වර්ණ ද්වාරයෙන් පිවිසූ තිලෝ සතුන්
Nirwana Swarna Dwarayen
 • Lenght : 02:59

 • Song

  නිර්වාණ ස්වර්ණ ද්වාරයෙන් පිවිසූ තිලෝ සතුන් ගී පද / Nirwana Swarna Dwarayen Lyrics

  නිර්වාණ ස්වර්ණ ද්වාරයෙන්
  පිවිසූ තිලෝ සතුන්
  සම්බෝධි රාජ පාද පද්ම
  වන්දනා කරම් //
   
  ක්ලේශ තාපයේ අනන්ත
  වේදනා ජලේ //
  නෞකාව දම් අමා වඳිම්
  නමා නළල් තලේ
   
  නිර්වාණ ස්වර්ණ ද්වාරයෙන්
  පිවිසූ තිලෝ සතුන්
  සම්බෝධි රාජ පාද පද්ම
  වන්දනා කරම්
   
  දෑගසවු රහත් බුදුන්
  මා සිතින් පුදා //
  වන්දාමි සඟරුවන් ගඳින්
  මලින් බැතින් සදා
   
  නිර්වාණ ස්වර්ණ ද්වාරයෙන්
  පිවිසූ තිලෝ සතුන්
  සම්බෝධි රාජ පාද පද්ම
  වන්දනා කරම් //

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS