නිල්වලා පීරලා
Nilwala pirala
 • Film : Vajira
 • Year : 1981
 • Category : Film Song

 • Song

  නිල්වලා පීරලා ගී පද / Nilwala pirala Lyrics

  නිල්වලා පීරලා ලතැවුලෙන් සඳ නැගේ..
  තාරකා එළි දිලේ කවුලු දොර හැර බලමි..
   
  කොවුල් ගීත රාවේ පෙමින් ගොලු උනාවේ..
  වසන්තේ....
  ප්‍රභාතේ......
  රුවන් මල් සිනාසේ
   
  ගමේ පාරු ගීතේ සෙමෙන් පාව එන්නේ..
  වසන්තේ.....
  ප්‍රභාතේ.......
  අපෙන් සමු ගනිවී

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS