නාවල අන්නාසි කොට්ටේ දොඩම් යස රසය කෑමටා
Nawala Annasi Kotte Dodam
 • Lenght : 03:01

 • Song

  නාවල අන්නාසි කොට්ටේ දොඩම් යස රසය කෑමටා ගී පද / Nawala Annasi Kotte Dodam Lyrics

  නාවල අන්නාසි කෝට්ටේ දොඩම් රස රසය කෑමටා
  ගල්කිස්සේ සින්නක්කු කොම්පඤ්ඤවීදියේ
  ඉඳිඅප්පන් බොහොම රසා
  නාවල අන්නාසි කෝට්ටේ දොඩම් රස රසය කෑමටා
  ගල්කිස්සේ සින්නක්කු කොම්පඤ්ඤවීදියේ
  ඉඳිඅප්පන් බොහොම රසා
   
  නුවර පොල් හොදී කොළඹ මස් කරී
  නුවර පොල් හොදී කොළඹ මස් කරී
  දැනීලා රස බොහෝ
  දැනීලා රස බොහෝ
  ගොඩම්බි අලුත් හොද්ද පොල් එක්ක කෑවාම
  කන්න හැකි බඩ පිරෙනකම්
  එළවලු වෑංජන රත්නපුරේ
  ලාබේට ඇති ඕන තරම්
   
  නාවල අන්නාසි කෝට්ටේ දොඩම් රස රසය කෑමටා
  ගල්කිස්සේ සින්නක්කු කොම්පඤ්ඤවීදියේ
  ඉඳිඅප්පන් බොහොම රසා
  නාවල අන්නාසි කෝට්ටේ දොඩම් රස රසය කෑමටා
  ගල්කිස්සේ සින්නක්කු කොම්පඤ්ඤවීදියේ
  ඉඳිඅප්පන් බොහොම රසා
   
  කටට රස ඇති රුහුණේ මී කිරි
  කටට රස ඇති රුහුණේ මී කිරි
  පැණි හා රස බොහෝ
  පැණි හා රස බොහෝ
  ගොඩම්බි අලුත් හොද්ද පොල් එක්ක කෑවාම
  කන්න හැකි බඩ පිරෙනකම්
  එළවලු වෑංජන රත්නපුරේ
  ලාබේට ඇති ඕන තරම්
   
  නාවල අන්නාසි කෝට්ටේ දොඩම් රස රසය කෑමටා
  ගල්කිස්සේ සින්නක්කු කොම්පඤ්ඤවීදියේ
  ඉඳිඅප්පන් බොහොම රසා
  නාවල අන්නාසි කෝට්ටේ දොඩම් රස රසය කෑමටා
  ගල්කිස්සේ සින්නක්කු කොම්පඤ්ඤවීදියේ
  ඉඳිඅප්පන් බොහොම රසා
   
  ගල්කිස්සේ සින්නක්කු කොම්පඤ්ඤවීදියේ
  ඉඳිඅප්පන් බොහොම රසා
   
  ගල්කිස්සේ සින්නක්කු කොම්පඤ්ඤවීදියේ
  ඉඳිඅප්පන් බොහොම රසා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS