නැතිබැරි කම්.. මගේ දෑසින් හංගා
Nathi Bari Kam (Amma)
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:54

 • Lyrics

  Sajith
  V.
  Song

  නැතිබැරි කම්.. මගේ දෑසින් හංගා ගී පද / Nathi Bari Kam (Amma) Lyrics

  නැති බැරිකම් මගෙ දෑසින් හංගා..
  සෙනෙහස දුන් මගේ.. අම්මා...
  හැකිපමනින් ඔවදන් දුන්න හින්දා..
  හැම මොහොතේ මට හයියක් වුණා..
  ඔබ වටිනවා මහමෙර තරම්..
  මට මගේ රත්තරං... අම්මේ...
  හැම සංසාරේ..ඔබ හමුවෙිවා..
  මගේම අමිමා වෙිලා...
  නැති බැරිකම් මගෙ දෑසින් හංගා..
  සෙනෙහස දුන් මගේ.. අම්මා...
   
  දණ ගාන පොඩිකාලෙ..
  තුරුලේ හොවා මා..
  ඔබේ නින්ද සඟවා දමා..
   
  දොයි දොයි කියා මාව
  නිදි කෙරුව කාලේ..
  මගේ ලෝකේ කවියක් කළා..
  හැම සංසාරේ..ඔබ හමුවෙිවා..
  මගේම අමිමා වෙිලා...
   
  හිත හයිය ඇති තරුණ
  මිනිහෙක් වුනත් මා..
  මගේ ගාව ඔබ නැවතිලා..
   
  ඔබ අනලා මට කවන
  බත් කට රසයිනේ..
  මේ ලෝකේ හැමටත් වඩා..
  හැම සංසාරේ..ඔබ හමුවෙිවා..
  මගේම අමිමා.. වෙිලා...
   
  නැති බැරිකම් මගෙ දෑසින් හංගා..
  සෙනෙහස දුන් මගේ.. අම්මා...
  හැකිපමනින් ඔවදන් දුන්න හින්දා..
  හැම මොහොතේ මට හයියක් වුණා..
  ඔබ වටිනවා මහමෙර තරම්..
  මට මගේ රත්තරං අම්මේ..
  හැම සංසාරේ..ඔබ හමුවෙිවා..
  මගේම අමිමා.. වෙිලා...
  නැති බැරිකම් මගෙ දෑසින් හංගා..
  සෙනෙහස දුන් මගේ.. අම්මා...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS