නැගෙන වැටෙන වැටී නැගෙන පෙරළැනෙ ලෝකේ
Nagena watena wati nagena
 • Film : Kauda Hari
 • Year : 1969
 • Category : Film Song

 • Song

  නැගෙන වැටෙන වැටී නැගෙන පෙරළැනෙ ලෝකේ ගී පද / Nagena watena wati nagena Lyrics

  එකින් එකට කොටු පැන පැන පෙරට ඇදෙන්නේ
  දිනුම් පෙත්ත අතේ දුරයි කැපී වැටෙන්නේ
  පැතුම් ගිරට රුවන් මිණයි මැවී පෙනෙන්නේ
  දාදු දමන්නේ....
   
  නැගෙන වැටෙන වැටී නැගෙන පෙරළැනෙ ලෝකේ
  වාසනාවෙ දාදු කැටේ අපේ ජීවිතේ
   
  දරුණු රුදුරු නාග විසෙන් මැණික වැසෙන්නේ
  වාසනාව නාග කටේ ඇයි බිය වන්නේ
  බලාපොරොත්තුවේ දොරටු පවට වැසෙන්නේ 
  පිනට ඇරෙන්නේ
   
  පියෙන් පියට දාදු පෙතෙහි කපටි ගැට වැටේ
  ගැටින් ගැටේ ගැටී වැටේ මහ දහම් ගැටේ
  වැටී පොරට යන්න පෙරට ගැටින් ගැට කැපේ
  දාම දිනන්නේ..
   
  ඇත්ත නැත්ත දාදු දමයි දිවි හටන් බිමේ 
  නැත්ත මගින් ඇත්ත නැඟී සිටී අන්තිමේ 
  විනිස දවස පැමිණිදාට කර්මයා අසයි කවුරුද හරි?

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS