නානේ
NAANE
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  NAANE - UMARIA | නානේ - උමාරියා (Official Music Video)
   
  Listen on Spotify : https://sptfy.com/7Ptp
  Listen on Apple Music : http://tiny.cc/6ezpuz
  Listen to "NAANĒ" - https://bnfr.link/naane
   
  SINHALA SUBTITLES AVAILABLE !
   
  Produced by - DIMRAAW 
  Melody - Umaria 
  Lyrics - Manuranga Wijesekara
  Mixed - Raaw Productions 
  Mastered by - Mahesh Kankanige
   
  Concept & Directed by - Hasinth Pathirana 
  Director of Photography - Dammika Rathnayake
  Producer - Hasinth Pathirana
  Production Company - Off Road Pictures
  Post-Production - Colour Scope London 
  Wardrobe and Styling - Raffealla Fernando
  Nails - BC Nail Studios 
  Umaria's Hair and make-up - Hashara Kodithuwakku
  Choreography - Supun Abeysinghe @Island Stompers 
  Production Manager - Supun Bandara 
  1st Assistant Director - Lakshitha Prasad Weerasena
  Art Director - Kavinda Dilshan 
  Gaffer - DH Indunil Suranga
  Assistant Producer - Colvin De Silva
  Editor - Dinush Perera 
  Colourist - Hasinth Pathirana
  VFX - Hirusha Pathirana
  නානේ ගී පද / NAANE Lyrics

  නුඹෙයි මගේ පෙම් යායේ
  මලක් පිපී දැන් නානේ
  ගතින් දුරක් නෑ යාරේ
  අරන් යන්න දැන්
   
  ගවසා මල් නා නා නානේ
  සරසා විල් නා නා නානේ
  තෙමලා තොල් නා නා නානේ
  ගෙවමුද කල් නා නා නානේ
   
  කියා දෙන්න බැරි ආලේ
  තියා ගන්න මගෙ හෘදේ
  එපා වෙන්න ගිය මතකේ
  දිනා ගන්න ආලේ
   
  සිනාවි – සරාවි – සිනාවි
  නිදාවී – තුරුල් වී – නිදාවී
   
  නුඹයි මගේ පෙම් යායේ
  මලක් පිපී දැන් නානේ
  ගතින් දුරක් නෑ යාරේ
  අරන් යන්න දැන්
   
  ගවසා මල් නා නා නානේ
  සරසා විල් නා නා නානේ
  තෙමලා තොල් නා නා නානේ
  ගෙවමුද කල් නා නා නානේ
   
  හිනා වෙන්න හමු වූයේ
  තරහා වෙන්න බෑ ආයේ
  ඔයයි මමයි හඳ පානේ
  දරා ගන්න ආලේ
   
  වෑහී හිත් වල ප්‍රේමේ වෑහී
  කම්මුල් රතු වුනෙ පෑහී
  තොල් පෙති හිරි වැටෙනා
   
  නුඹෙයි මගේ පෙම් යායේ
  මලක් පිපී දැන් නානේ නානේ
  ගතින් දුරක් නෑ යාරේ
  අරන් යන්න දැන්
   
  ගවසා මල් නා නා නානේ
  සරසා විල් නා නා නානේ
  තෙමලා තොල් නා නා නානේ
  ගෙවමුද කල් නා නා නානේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS