මුතු කැට වැටෙනා පෝරුව අබියස මනමාලියනේ
Muthu Kata Watena
 • Category : Music Video
 • Lenght : 02:51

 • Lyrics

  Mahinda
  K
  Song

  මුතු කැට වැටෙනා පෝරුව අබියස මනමාලියනේ ගී පද / Muthu Kata Watena Lyrics

  මුතු කැට වැටෙනා... පෝරුව අබියස
  මනමාලියනේ.... හඩනු එපා....
  රන් කෙණ්ඩිය සෙත් පැන් විසිරී දා....
  විල්ලුද රන්පට තෙමනු එපා.....
   
  රන් පලසේ මිණිකැන් වැස්සේ
  මංගල මධුසමයේ...
  රෑ.........
  මුහුණු වසාගෙන කඳුලු සලන්නට එපා..
  කිසි දිනෙක යෙහෙලියේ...
  රෑ යහනේ නිදි පෙම් සිහිනේ
  මංගල මධුසමයේ...
  රෑ......
  ඈත බලාගෙන කඳුලු සලන්නට එපා..
  කිසි දිනෙක යෙහෙලියේ...
   
  මුතු කැට වැටෙනා... පෝරුව අබියස
  මනමාලියනේ.... හඩනු එපා....
  රන් කෙණ්ඩිය සෙත් පැන් විසිරී දා....
  විල්ලුද රන්පට තෙමනු එපා.....
  හඩනු එපා....

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS