මුළු ලොව මගෙන් අසාවී ඔබ ගැන කුමක් කියම්දෝ
Mulu Lowa Magen Asawi
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:28

 • SongCover

  මුළු ලොව මගෙන් අසාවී ඔබ ගැන කුමක් කියම්දෝ ගී පද / Mulu Lowa Magen Asawi Lyrics

  මුළු ලොව මගෙන් අසාවී
  ඔබ ගැන කුමක් කියම්දෝ..
  මගෙ සිත මගෙන් අසාවී
  ඔබ ගැන කුමක් කියම්දෝ..
   
  මට වේදනාව දුන් අයුරු
  කීවත් කුමක් කියයි දෝ..
  ඔබ මට දුකක් නොවී යයි
  කීවත් කුමක් කියයි දෝ..
  මා හද ලෙයින් ලියූවත්
  ලොව මට කුමක් කියයි දෝ..
   
  මුළු ලොව මගෙන් අසාවී....
   
  ඔබ ගැන කීවා නොකීවත්
  මිනිසුන් කතා නොවෙයිදෝ..
  ඔබ නිවැරදි කියූවත්
  මිනිසුන් සිනානොවෙයිදෝ..
  ඔබ යලි මගේම වූවොත්
  ලොව මට කුමක් කියයිදෝ...
   
  මුළු ලොව මගෙන් අසාවී...

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS