මුදු මුහුණේ.. සුව දැනුණේ
Mudu Muhune Suwa Danune
 • Lenght : 03:26

 • Song

  මුදු මුහුණේ.. සුව දැනුණේ ගී පද / Mudu Muhune Suwa Danune Lyrics

  මුදු මුහුණේ සුව දැනුණේ
  පිය ළඳුනේ මට විතරද
  ඔබෙ සුසුමේ සුව දැනුණේ
  හිමි සඳුනේ මට විතරද...//
   
  පුළුලුකුළේ සුව යහනේ
  නිදි වැරුවේ මන් විතරද
  උර තලයේ හිස රන්දා
  සුව වින්දේ මන් විතරද...
   
  මුදු මුහුණේ සුව දැනුණේ
  පිය ළඳුනේ මට විතරද
  ඔබෙ සුසුමේ සුව දැනුණේ
  හිමි සඳුනේ මට විතරද...
   
  ඉඟ නෙරියේ රැළි බින්දේ
  පිය ළඳුනේ මන් විතරද
  ඉඟ නෙරියේ රැළි සැදුවේ
  හිමි සඳුනේ මගෙ විතරද...
   
  මුදු මුහුණේ සුව දැනුණේ
  පිය ළඳුනේ මට විතරද
  ඔබෙ සුසුමේ සුව දැනුණේ
  හිමි සඳුනේ මට විතරද..

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS