මීදුම් දුමාරයේ.. සීත හැන්දෑයාමේ
Meedum Dumaraye Seetha Handayame
 • Lenght : 05:12

 • Song

  මීදුම් දුමාරයේ.. සීත හැන්දෑයාමේ ගී පද / Meedum Dumaraye Seetha Handayame Lyrics

  මීදුම් දුමාරයේ සීත හැන්දෑයාමේ
  සිහින ඇන්ද සානුවේ
  ආශා නැතිද මාත් එක්ක තනිව ඉන්න
  කොල පාට හැලුනු ඈත නිම්නයේ
  කොල පාට හැලුනු ඈත නිම්නයේ
   
  නිශා.... නින්ද ඇහැරවා
  මල්.... බිඟුන්ටත් හොරා
  ආශා නැතිද මාත් එක්ක තනිව ඉන්න
  කොල පාට හැලුනු ඈත නිම්නයේ
  කොල පාට හැලුනු ඈත නිම්නයේ
   
  වළාවකින් හැඩ දමා
  කූඩාරමක් එහි තනා
  ආශා නැතිද මාත් එක්ක තනිව ඉන්න
  කොල පාට හැලුනු ඈත නිම්නයේ
  කොල පාට හැලුනු ඈත නිම්නයේ
   
  මීදුම් දුමාරයේ සීත හැන්දෑයාමේ
  සිහින ඇන්ද සානුවේ
  ආශා නැතිද මාත් එක්ක තනිව ඉන්න
  කොල පාට හැලුනු ඈත නිම්නයේ
  කොල පාට හැලුනු ඈත නිම්නයේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS