මේ ප්‍රථම වසන්තයයි දිවි අරණේ මධු මල් පිපෙනා
Me Prathama Wasanthayai
 • Lenght : 03:32

 • SongCoverKaroke

  මේ ප්‍රථම වසන්තයයි දිවි අරණේ මධු මල් පිපෙනා ගී පද / Me Prathama Wasanthayai Lyrics

  මේ ප්‍රථම වසන්තයයි
  දිවි අරණේ මධු මල් පිපෙනා
  බිඟු රැවූ නැගෙනා
  මේ ප්‍රථම වසන්තයයි
   
  තරු නැගෙන තුරා නිදිබර අඹරේ
  සඳු නැගෙන තුරා සිටියදි අඳුරේ
  ඔබ සුපුන් සඳක් සේ පායා
  පහන් රැයක් වී ආවේ
   
  මේ ප්‍රථම වසන්තයයි
  දිවි අරණේ මධු මල් පිපෙනා
  බිඟු රැවූ නැගෙනා
  මේ ප්‍රථම වසන්තයයි
   
  සිත පවස දරා මිරිඟුව අතරේ
  දිය පහස පතා සිටියදි කතරේ
  ඔබ සිහිල් දොළක් සේ පාවී
  වසන්තයක් වී ආවේ
   
  මේ ප්‍රථම වසන්තයයි
  දිවි අරණේ මධු මල් පිපෙනා
  බිඟු රැවූ නැගෙනා
  මේ ප්‍රථම වසන්තයයි

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS