මතක තියාගන්න
Mathaka Thiyaganna
 • Category : Music Video
 • Year : 2021

 • Song

  මතක තියාගන්න ගී පද / Mathaka Thiyaganna Lyrics

  ප්‍රශ්න නෑ තවත් ඔබෙන් විමසන්න
  දැන් සතුටින් යන්න
  හුස්ම කෑ ගසයි හදේ නවතින්න
  කාටත් නොපෙනෙන්න
  මතක තියාගන්න
  මම නැති දිනක හිනාවෙන්න
  මින් මතු ඉපදෙන්න
  මගෙ විතරක් වෙන්න
  සත්තමයි මැරුණත් මගෙ පපුව
  තුල තිබූ ප්‍රේමය ඔබ සතුව
  තියේවි නොවෙනස්ව
  ලෝකයක් නෑ මට ඔබ නැතුව..//
   
  ස්‍තුතියි ඔය අතින්
  පාර කැපුවට මට විඳවන්න
  දැන් හතියි ජීවිතේ
  කාලෙ හරි හුස්මට සමුදෙන්න
  මතක තියාගන්න
  මම නැති දිනක හිනාවෙන්න
  මින් මතු ඉපදෙන්න
  මගෙ විතරක් වෙන්න
  සත්තමයි මැරුණත් මගෙ පපුව
  තුල තිබූ ප්‍රේමය ඔබ සතුව
  තියේවි නොවෙනස්ව
  ලෝකයක් නෑ මට ඔබ නැතුව
   
  ඔය මුවේ සිනහවයි
  හදවතින් හැමදා පැතුවේම
  තරහ නෑ මගෙ නෙතින්
  කඳුලු ගත්තට හැම මොහොතේම
  මතක තියාගන්න
  මම නැති දිනක හිනාවෙන්න
  මින් මතු ඉපදෙන්න
  මගෙ විතරක් වෙන්න
  සත්තමයි මැරුණත් මගෙ පපුව
  තුල තිබූ ප්‍රේමය ඔබ සතුව
   තියේවි නොවෙනස්ව
  ලෝකයක් නෑ මට ඔබ නැතුව

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS