මත් මල් සේනා පාවේ පාවි
Math Mal Sena Pawe Pawe
 • Category : Music Video
 • Lenght : 04:31

 • Song

  මත් මල් සේනා පාවේ පාවි ගී පද / Math Mal Sena Pawe Pawe Lyrics

  මත් මල් සේනා පාවේ පාවේ - දෑසේ දැවටේ මා
  සිත්තම් වීලා මා නෙත් මානේ - සෙනෙහේ සුවසේමා
  ලා...ඉරේ රන් ගැවිලා - සදා ස්නේහයේ මල් වැහි වෑහුනා
   
  පිපි හාදු සුළගේ - මුව ගාව ගැවසේ
  දෙතොලේ ලැගුම් සොය සොයා...
  සඳ රේනු යායේ මුදු සීත පෙනුනේ
  ලං වෙන්න මයි නෙත් පියා...
   
  උදා වේ...මා...සැදෑවේ...මුදා..
  නෙක ස්වර්ණ රැස් රඟනා වැහිතීරේ...
   
  ඕ...ඔබ ගාව සිහිනේ - හිත හීන නෙළුවේ
  රෑ තුන් යමේ හිත් පුරා...
  නොදොඩාම දෑසේ - කවි ගීත මැවුනේ
  දෙතොලේ සුසුම් උතුරලා...
   
  උදා වේ...මා...සැදෑවේ...මුදා..
  නෙක ස්වර්ණ රැස් රඟනා වැහිතීරේ...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS