මට ආලෝකේ ගෙනදේවි සංසාරයේ (Remix)
Mata Aloke Genadevi (Remix)
 • Category : Music Video
 • Lenght : 04:49

 • Feat

  B
  K
  Song

  මට ආලෝකේ ගෙනදේවි සංසාරයේ (Remix) ගී පද / Mata Aloke Genadevi (Remix) Lyrics

  මට ආලෝකේ ගෙනදේවි සංසාරයේ
  මට ආලෝකේ ගෙනදේවි සංසාරයේ
  මගෙ ජීවන හදේ බැමි ස්ථිරවේ
  මට ආලෝකේ ගෙනදේවි සංසාරයේ
  මට ආලෝකේ ගෙනදේවි සංසාරයේ
   
  මනහාරීවේ මෙනිවස දේ පින මා
  මනහාරිවේ මෙනිවස දේ පින මා
  ලෝකෙ නිම් නෑ සෙනේහෙ මැවූ රන් රහා
  ලෝකෙ නිම් නෑ සෙනේහෙ මැවූ රන් රහා
  තිර මා ආලෙ හෘදේහි දුල්සාර වේ
  මට ආලෝකේ ගෙනදේවි සංසාරයේ
  මට ආලෝකේ ගෙනදේවි සංසාරයේ
   
  මගෙ ජීවනය රස මල් සිනාවෙන් වෙලී
  මගෙ ජීවනය රස මල් සිනාවෙන් වෙලී
  සිත සැනසිල්ල හිමි පාද සෙවණේ සැදී
  සිත සැනසිල්ල හිමි පාද සෙවණේ සැදී
  නෙක හැඩපා ඔබේ පාද පරිචාරිකා
  මට ආලෝකේ ගෙනදේවි සංසාරයේ
  මට ආලෝකේ ගෙනදේවි සංසාරයේ
   
  ලෝකයේ මේ වගේ කොයිද රස කන්කළු
  ලෝකයේ මේ වගේ කොයිද රස කන්කළු
  සෑදේ මහදේ මෙ සැමියාට ආලේ කෙරූ
  සෑදේ මහදේ මෙ සැමියාට ආලේ කෙරූ
  මාගේ පූජා පියා මාගෙ නිර්වාණෙ වේ
   
  මට ආලෝකේ ගෙනදේවි සංසාරයේ
  මට ආලෝකේ ගෙනදේවි සංසාරයේ
  මගෙ ජීවන හදේ බැමි ස්ථිරවේ
  මට ආලෝකේ ගෙනදේවි සංසාරයේ
  මට ආලෝකේ ගෙනදේවි සංසාරයේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS