මැණිකේ මගේ හිතේ
Manike Mage Hithe
 • Category : Music Video

 • Lyrics

  Dulan
  ARX
  SongCover

  මැණිකේ මගේ හිතේ ගී පද / Manike Mage Hithe Lyrics

  මැණිකේ මගේ හිතේ මුදු ඒ නුරා හැඟුම් යාවී.. ඇවිලේවී..
  නෙරියේ නුඹේ නගේ මගෙ නෙත් එහා මෙහා යාවී.. සිහිවේවී..
   
  මා හිත ළඟම දැවටෙනා..
  හුරු පෙමක පැටලෙනා..
  රුව නාරී මනහාරී සුකුමාලි නුඹ තමා
   
  මා හිත ළඟම දැවටෙනා..
  හුරු පෙමක පැටලෙනා..
  රුව නාරී මනහාරී සුකුමාලි නුඹ තමා
   
  මැණිකේ මගේ හිතේ මුදු ඒ නුරා හැඟුම් යාවී.. ඇවිලේවී..
  නෙරියේ නුඹේ නගේ මගෙ නෙත් එහා මෙහා යාවී.. සිහිවේවී..
   
  ඉතිං එපා මටනං වංගු
  ගත්තේ හිත නුඹ මගෙන්ම හැංගු
  ආලේ නුඹටම වලංගු
  මැණිකේ වෙන්නෙපා තව සුනංගු
   
  ගමේ කටකාරම කෙල්ලෙ
  හිත වෙලා නුඹේ රුවට බිල්ල
  නෙතින් නෙත ගත්තාම අල්ල
  මගේ හිතත් නැහැ මටම මෙල්ල
   
  කෙල්ලේ.. කෙල්ලේ..
  වෙලා මගේ හිත පත්තු
  වෙනවාද තව ටිකක් කිට්ටු
  මට පිස්සු තද වෙන්නෙ විදියට ගැස්සූ
   
  ඔයා..දුන්න ඉඟියට මත්වූ
  බඹරෙකි මම තටු ඉස්සූ
  ඔයා වටකරගෙන රැස්වූ රොත්තෙන් හිත අරගත්තු බඹරා..
   
  මා හිත ළඟම දැවටෙනා..
  හුරු පෙමක පැටලෙනා..
  රුව නාරී මනහාරී සුකුමාලි නුඹ තමා
   
  මා හිත ළඟම දැවටෙනා..
  හුරු පෙමක පැටලෙනා..
  රුව නාරී මනහාරී සුකුමාලි නුඹ තමා
   
  මැණිකේ මගේ හිතේ මුදු ඒ නුරා හැඟුම් යාවී.. ඇවිලේවී..
  නෙරියේ නුඹේ නගේ මගෙ නෙත් එහා මෙහා යාවී.. සිහිවේවී..
   
  මා හිත ළඟම දැවටෙනා (දැවටෙනා)
  හුරු පෙමක පැටලෙනා (පැටලෙනා)
  රුව නාරී මනහාරී සුකුමාලි නුඹ තමා
   
  මා හිත ළඟම දැවටෙනා (දැවටෙනා)
  හුරු පෙමක පැටලෙනා (පැටලෙනා)
  රුව නාරී මනහාරී සුකුමාලි නුඹ තමා

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS