මන්දාරම් අඳුර මැදින්
Mandaram Andura Madin
 • Lenght : 03:53

 • Song

  මන්දාරම් අඳුර මැදින් ගී පද / Mandaram Andura Madin Lyrics

  මන්දාරම් අඳුර මැදින්
  හිරිපොද වැහි වැටෙන වෙලේ
  මා හා ඇවිදන් යන්නට
  ඔබ සිටියානම්
  ඔබ සිටියානම් //
   
  තනියමවත් යන්නට මදි
  කුඩේ යටින් ඔබේ ළඟින් //
  නොතෙමී තෙමි තෙමි සතුටින්
  යන්නට තිබුණා
  යන්නට තිබුණා
  යන්නට තිබුණා
   
  මන්දාරම් අඳුර මැදින්
  හිරිපොද වැහි වැටෙන වෙලේ
  මා හා ඇවිදන් යන්නට
  ඔබ සිටියානම්
  ඔබ සිටියානම්
   
  මඟ යන එන අයට හොරෙන්
  ඔබෙ දෑසට එබී බලා //
  කොපුලේ වැහි බිඳුවක රස
  බලන්න තිබුණා
  බලන්න තිබුණා
  බලන්න තිබුණා
   
  මන්දාරම් අඳුර මැදින්
  හිරිපොද වැහි වැටෙන වෙලේ
  මා හා ඇවිදන් යන්නට
  ඔබ සිටියානම්
  ඔබ සිටියානම්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS