මාලිනි
Malini
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  මාලිනි ගී පද / Malini Lyrics

  නුබ උනොත් මාලිනි
  නුබේ අත ගන්න මම තමයි ගාමිනි
  සිතුවිලි යා වුනි
  නුබේ රූපේයි හැදියාවයි දෙකෙන් හිත මගේ සෑදුනි
  බලන්න සඳ මාලිනි
  කියන්න නුබ තමයි මගේ ස්වාමිනි
  දුමෙන් අපි පාවුනි
  මාලනි නුබයි මම හැඩකාර ගාමිනි
  මම හැඩකාර ගාමිනි
  මම හැඩකාර ගාමිනි
  නුබ උනොත් මාලිනි
  නුබේ අත ගන්න තමයි
   
  බොඳවී යන මීදුම
  හිත පාරන නුබ රුව රූප කාය මනරම්
  වගේ සීගිරි බිතු සිතුවම්
  ඔබේ රූප කාය මනරම්
  මා නුබ ගැන සිතමින් මම කවි පද
  ලීවේ රාත්‍රී කාලයේ මා
  ඔව් රාත්‍රී කාලයේ මා
   
  නුබ උනොත් මාලිනි
  නුබේ අත ගන්න මම තමයි ගාමිනි
  දුමෙන් අපි පාවුනි
  මාලනි නුබයි මම හැඩකාර ගාමිනි
  නුබ උනොත් මාලිනි
  නුබේ අත ගන්න මම තමයි ගාමිනි
  සිතුවිලි යා වුනි
  නුබේ රූපේයි හැදියාවයි දෙකෙන් හිත මගේ සෑදුනි
  බලන්න සඳ මාලිනි
  කියන්න නුබ තමයි මගේ ස්වාමිනි
  දුමෙන් අපි පාවුනි
  මාලනි නුබයි මම හැඩකාර ගාමිනි
  මම හැඩකාර ගාමිනි
  මම හැඩකාර නුබ හැඩකාර ගාමිනි
  මම හැඩකාර ගාමිනි
  නුබ හැඩකාර ගාමිනි
  නුබ උනොත් මාලිනි
  නුබේ අත ගන්න තමයි
  නුබේ හැඩකාර ගාමිනි
   
  නුබ කඩවසම් බොදු ගොවිකුලේ ඇද නුබ සරම්
  දෑවැද්දත් මම කර අරං බඩුමුට්ටුත් කෑමට වලං
  නුබ උනොත් ගාමිනි
  නුබේ අත ගන්න මම තමයි මාලිනි
  සිතුවිලි යා වුනි
  නුබේ කඩවසම් හින්දා සිත කිති කෑවුනි
  බලන්න සඳ ගාමිනි
  නුබ සැමදා සඳ මගේ ස්වාමිනි දෑවදි බාර දී
  මාලනි මමයි නුබේ හැඩකාර ස්වාමිනි
  හැඩකාර ස්වාමිනි
  නුබේ හැඩකාර ස්වාමිනි
  මාලනි මමයි නුබේ හැඩකාර ස්වාමිනි
   
  #Malini #PaaviPaavi3 #Costa #StephanieSansoni

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS