මලක මෙලෙක හිතාගන්න.. බැරි අතකින් මල් නෙලන්න
Malaka Meleka Hitha Ganna.. Beri Athakin Mal Nelanna
 • Lenght : 03:39

 • Song

  මලක මෙලෙක හිතාගන්න.. බැරි අතකින් මල් නෙලන්න ගී පද / Malaka Meleka Hitha Ganna.. Beri Athakin Mal Nelanna Lyrics

  මලක මෙලෙක හිතා ගන්න බැරි අතකින්
  මල් නෙලන්න එපා යාළුවේ
  හිතක මෙලෙක හිතා ගන්න බැරි හිතකින්
  පෙම් කරන්න එපා යාළුවේ //
   
  රුවට රුවේ මල් පිපුණට තරඟ වැදී මල් නෙළුවට //
  මලට ආදරේ නැත්තම් මල් මිය යාවී
  ලොවේ ආදරේ නොලැබුණු පෙති ගිලිහේවී
   
  මලක මෙලෙක.....
   
  ආදරයක් නැති අතකින් මල් නෙලන්න බැරි වෙන්නයි //
  හිත ඉහළින් පොකුරු පොකුරු පෙම් මල් පිපුණේ
  හිත ඉහළින් නෙලන්න බැරි පෙම් මල් පිපුණේ
   
  මලක මෙලෙක.....

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS