මලක් උනේ ඇයි නුඹ මට
Malak Une Ai Numba Mata
 • Lenght : 03:23

 • Song

  මලක් උනේ ඇයි නුඹ මට ගී පද / Malak Une Ai Numba Mata Lyrics

  මලක් උනේ ඇයි නුඹ මට 
  ජීවිතයට සුවද සලන
  එනමුදු සිප ගන්නට තහනම්
  විලක් උනේ ඇයි නුඹ මට
  ජීවිතයට සිසිල ඉසින
  දිය දෝතක් බොන්නට තහනම්
   
  පහන් තාරකාවක් සේ
  ජිවිතයට මග කීවද
  ඒ එලියෙන් මහද පහන් 
  දල්වනු කෙලෙසින් 
   
  කියන්න
   
  මලක් උනේ ඇයි නුඹ මට 
  ජීවිතයට සුවද සලන
  එනමුදු සිප ගන්නට තහනම්
  විලක් උනේ ඇයි නුඹ මට
  ජීවිතයට සිසිල ඉසින
  දිය දෝතක් බොන්නට තහනම්
   
  සහන් ගීතිකාවක් සේ
  ජීවිතයේ ගිම් නිව්වද
  ඒ ගීයේ සොදුරු වදන්
  මුමුනනු කෙලෙසින් කියන්න
   
  මලක් උනේ ඇයි නුඹ මට 
  ජීවිතයට සුවද සලන
  එනමුදු සිප ගන්නට තහනම්
  විලක් උනේ ඇයි නුඹ මට
  ජීවිතයට සිසිල ඉසින
  දිය දෝතක් බොන්නට තහනම්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS