මල් වරුසාවේ පාවී එන්නම්
Mal Warusawe Pawi Ennam
 • Lenght : 03:35

 • Song

  මල් වරුසාවේ පාවී එන්නම් ගී පද / Mal Warusawe Pawi Ennam Lyrics

  මල් වරුසාවේ පාවී එන්නම්
  රෑ අදුරේ...තරු කැට අතරින්
  ඔබ එනවානම් - රැදෙන්නම් සිතේ
  සීත රැයේ තනිකම නොදැනේ...
  නිල් ආකාසේ...පාවී එන්නම්...
  පාවී එන්නම්.....
   
  පිණි දිය විසිරුනු ගං ඉවුරේ
  දිය රල බිදුනේ ගී හඩ සේ..
  ඔබ මා වූ සිහින පැලේ
  සෙනෙහේ දැනුනේ...
  මල් වරුසාවේ...පාවී එන්නම්
  පාවී එන්නම්.....
   
  මල් වරුසාවේ පාවී එන්නම්
  රෑ අදුරේ තරු කැට අතරින්
  ඔබ එනවානම් රැදෙන්නම් සිතේ
  සීත රැයේ තනිකම නොදැනේ
  නිල් ආකාසේ...පාවී එන්නම්...
  පාවී එන්නම්...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS